Klauzula Informacyjna

Szanowni Państwo,Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych,tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE – zwane dalej „RODO”). Najważniejszym celem tych przepisów jest wzmocnienieochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmyoraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją o przetwarzaniu Państwa danychosobowych przez Firmę Hikora Jacek Wyskiel, Marek Wyskiel Spółka cywilna z siedzibą w(36-004) Łące, Łukawiec 621, NIP 5170340938, REGON: 180660366.

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma działająca pod nazwą HikoraJacek Wyskiel, Marek Wyskiel Spółka cywilna z siedzibą w (36-004) Łące, Łukawiec 621.

2) W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Panskontaktować z nami pisząc na adres: kontakt@otomeble.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, utworzenia kontakupującego, subskrypcji do newslettera, otrzymywania informacji handlowych,dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c, lit.f RODO.

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione douzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotyzewnętrzne świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, usługi prawne, usługiinformatyczne, ubezpieczeniowe oraz marketingowe.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od daty realizacjiumowy, a przypadku danych przetwarzanych za Pani/Pana zgodą – do czasu cofnięciazgody lub zaprzestania działalność przez Administratora i jego następców prawnych, przyczym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniadanych osobowych, które dokonano przed cofnięciem zgody.

6) Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo doich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania,prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgodyw dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Panadane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacjimiędzynarodowej

Copyright © 2019 otomeble.pl, Inc. All rights reserved.